Общи условия

ЗА ПАЗАРУВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.ocha.bg

I.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “ФУДЖИЯМА ТРЕЙДИНГ” ООД, наричано по-долу “Търговец” и клиентите, наричани по-долу “Потребители”, на електронния магазин, собственост на “ФУДЖИЯМА ТРЕЙДИНГ” ООД: www.ocha.bg, наричан по-долу „Сайта”.
 • 1.2. Данни за доставчика: “ФУДЖИЯМА ТРЕЙДИНГ” ООД, ЕИК: 203950020, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, район Слатина, бул. “Шипченски проход” № 63, ет. 2, представлявано от Ивайло Христов Колев и Стефан Петров Стефанов, заедно и поотделно. Данни за кореспонденция: гр. София 1574, район Слатина, бул. “Шипченски проход” № 63, ет. 2, телефон: +359 879 866 339; +359 879 866 088, e-mail: office@ocha.bg. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 424587
 • 1.3. Надзорни органи:
  1. 1.3.1. Комисия за защита на личните данни: адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, телефон: (02) 940 20 46; Факс: (02) 940 36 40; Уеб сайт: www.cpdp.bg.
  2. 1.3.2. Комисия за защита на потребителите: адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6, телефон: 02 / 980 25 24; Факс: 02 / 988 42 18; Уеб сайт: www.kzp.bg
  3. 1.3.3. Българската агенция по безопасност на храните: адрес: София, бул. “Пенчо Славейков” 15А; Телефон: 02/915 98 20; Факс: 02 954 95 93; Уеб сайт: www.babh.government.bg.
 • 1.4. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите, чрез публикуване на изменените Общи условия в Сайта. Търговецът не носи отговорност в случай, че Потребителите не са запознати с актуалните Общи условия.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

 • 2.1. Потребителят има право да пазарува от Сайта чрез въвеждане на данните си за всяка отделна поръчка или еднократно, чрез създаване на профил. С попълване на данните си и натискане на бутоните “ПОРЪЧВАНЕ” и/или “РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ”, Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 • 2.2. Потребителят се задължава, при поръчка на стоки от Сайта, да предостави верни и актуални данни за контакт и доставка на стоките. В случай на предоставяне на неверни данни, Търговецът не носи отговорност за обработването, изпълнението и доставката на всяка поръчка.
 • 2.3. Търговецът изисква от Потребителите само данни, необходими за доставка на заявените стоки и гарантира неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
 • 2.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласието си, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.
 • 2.5. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни на Потребителите на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.
 • 2.6. Потребителят има право да поиска заличаване на личните му данни от базата данни на Търговеца, чрез отправяне на писмено искане. Търговецът заличава всички данни на Потребителя в срок до 10 (десет) дена, считано от получаване на искането за това.

III. СТОКИ И ПОРЪЧКИ

 • 3.1. Сайтът www.ocha.bg предлага богата гама от оригинален зелен японски чай, хранителни продукти и аксесоари за чай. В описанието на всеки продукт са посочени основните характеристики на стоката и цената й.
 • 3.2. Търговецът не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки.
 • 3.3. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на Сайта, в рамките на наличните количества, чрез добавянето им във виртуалната количка и следване на стъпките за завършване на поръчката.
 • 3.4. За да направи поръчка, Потребителят посочва: име и фамилия, e-mail адрес, телефон за връзка и адрес за доставка. Поръчката се заявява до Сайта чрез натискане на бутона “ПОРЪЧВАНЕ”.
 • 3.5. С натискане на бутона “ПОРЪЧВАНЕ”, Потребителят влиза в договорни отношения с “ФУДЖИЯМА ТРЕЙДИНГ” ООД. От този момент договорът за покупко-продажба, по отношение на избраните стоки, се счита за сключен и за Потребителя възниква задължение за плащане на поръчаните стоки по избран от него начин, ведно с цената за доставка, според правилата на раздел IV. по-долу.
 • 3.6. Потребителите имат право да поръчват стоки от Сайта 7 дена в седмицата, 24 часа в денонощието. Търговецът потвърждава извършената поръчка по посочения от Потребителя телефон до 4 часа от извършването й. Ако поръчката е извършена след 16 ч. в работен ден, събота, неделя или официален празник, потвърждаването се извършва след 10 ч. на първия работен ден, следващ деня на поръчката.
 • 3.7. Потребителят има право да откаже направената поръчка по телефона, до момента на предаване на избраните стоки на куриер за доставка.
 • 3.8. В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена поради изчерпана наличност на поръчаните стоки или технически грешки в публикуваната информация на Сайта, Търговецът има право да откаже изпълнение на поръчката чрез уведомяване на Потребителя, като не дължи обезщетение.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 • 4.1. Цените на стоките в Сайта са крайни с включени всички данъци и такси. Цената за доставка не е включена в цената на стоките.
 • 4.2. Цената за доставка е за сметка на Потребителя и се посочва на отделен ред при поръчка на стоки от Сайта.
 • 4.3. Потребителят може да избере един от следните начини за плащане:
  1. 4.3.1. Наложен платеж – плащане при доставка;
  2. 4.3.2. Директен банков превод;
  3. 4.3.3. Плащане чрез PayPal.
 • 4.4. При плащане чрез наложен платеж, Потребителят се задължава да заплати на куриера пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката, в момента на доставката.
 • 4.5. При заплащане на стоките по банков път или чрез PayPal, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, по сметката на Търговеца, като посочва като основание за плащане уникалния идентификационен номер на поръчката в платежното нареждане. В този случай плащането е авансово. Поръчката се предава на куриер за доставка след получаване на дължимите суми по сметка на Търговеца.
 • 4.6. Търговецът винаги издава фактура за поръчаната стока на физическо или юридическо лице. Потребителят се задължава да предостави цялата необходима и вярна информация, необходима за издаване на фактура.

V. ДОСТАВКА И ПРАВО НА ОТКАЗ

 • 5.1. Стоките, поръчани от Сайта, се доставят в рамките на Република България в срок до 3 (три) работни дни, считано от потвърждаване на поръчката по телефона или от получаване на дължимата сума по сметка на Търговеца при плащане чрез банков превод или чрез PayPal.
 • 5.2. В момента на доставка Потребителят или упълномощено от него лице следва да прегледа стоките и при констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и др., Потребителят се задължава да уведоми Търговеца незабавно на тел. +359 879 866 088 / +359 879 866 339 и да подпише протокол за щети в присъствието на куриера.
 • 5.3. При приемане на стоките от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци няма да бъдат удовлетворявани.
 • 5.4. В случай че в срока за изпълнение на доставката, Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки.
 • 5.5. На основание чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от договора с писмено уведомление до Търговеца, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките и да върне стоките, но само и единствено при условие, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на оригиналната им опаковка и стоките са във вида, в който са получени.
 • 5.6. В случай на отказ по т. 5.5., Потребителят се задължава да върне неизползваните стоки на Търговеца за своя сметка. След обратното получаване на стоките, Търговецът възстановява цената им (с изключение на цената за доставка) на Потребителя. Търговецът не дължи възстановяване на цената на употребявани стоки, такива с нарушена оригинална опаковка или повредени от Потребителя.
 • 5.7. На основание чл. 46, т. 10 и чл. 57, т. 5 от Закона за защита на потребителите, правилата по т. 5.5. и т. 5.6. по-горе не се прилагат по отношение на продавания в Сайта чай и хранителни продукти. Потребителят няма право да се откаже от договора по отношение на който и да било вид чай или хранителен продукт, поръчан от Сайта.

VI. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • 6.1. Цялото съдържанието на Сайта като текстовете, лога, всякакви графични изображения и надписи, търговски марки, символи и др. (“Съдържанието”) са изключителна собственост на “ФУДЖИЯМА ТРЕЙДИНГ” ООД.
 • 6.2. Потребителят няма право да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието на Сайта, за каквито и да било цели, без предварителното писмено съгласие на Търговеца.
 • 6.3. Никоя част от сключения между Търговеца и Потребителя договор не може да се счита за разрешение от страна на “ФУДЖИЯМА ТРЕЙДИНГ” ООД за копиране, разпространяване, публикуване, предоставяне на трети лица, промяна по каквото и да е начин на каквато и да е част от Съдържанието на Сайта.

VII. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

 • 7.1. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят заявява изричното си съгласие да получава по e-mail търговски съобщения, представящи стоките на Търговеца, както и различни промоционални предложения и отстъпки за следващо пазаруване.

-10%

10% отстъпка при покупки над 200 лв. с промо код

10%

-10%

10% off for purchases over €100 with promo code

10%